for everyone & everywhere


Dances of India

Natraj
Bihu (Assam)
Andhra Folk Dance (Andhra Pradesh)
Santhal Dance (Bihar)
Garba Dance (Gujrat)
Haryana Folk Dance (Haryana)
Himachal Folk Dance (Himachal)
Rouf Dance (Jammu and Kashmir)
Bhootkola (Karnataka)
Kathakali (Kerala)
Jhimma (Maharashtra)
Mali (M.P.)
Manipuri (Manipur)
Dhaankoot (Meghalaya)
Nagaland Folk Dance (Nagaland)
Oriya Dance (Orissa)
Bhangra (Punjab)
Rajasthan Folk Dance (Rajasthan)
Bharat Natayam (Tamil Nadu)
Kathak Dance (U.P.)