for everyone & everywhere


Mughal Period in India

Muhammad Ghori
Qutab UD Din Aibak
Alauddin Khilji
Ibrahim Lodhi
Amir Taimur
Babar
Humayun
Sher Shah Suri
Akbar
Maharana Pratap
Jahangir
Noorjahan Begam
Shahjahan
Mumtaz Begam
Aurangzeb
Shivaji
Guru Gobind Singh Ji
Nadir Shah
Ahmad Shah Abdali
bahadur Shah Zafar